Close

Revenue

Operation Bhumi Dakhal Dehani

Month:- Till August-2019

Abhiyan Basera Survey Report

Praptra – 1

Total number of parchadhari

Circle Name Gairmajarua Malik Gairmajarua Aam Adhisesh Bhumi BPPHT Bhumi Krayniti Bhudan Total
Sadar chapra 521 318 188 30 1057
Rivilganj 442 80 392 128 1042
Manjhi 396 140 86 278 900
Ekma 611 23 14 173 217 1038
Jalalpur 399 753 96 336 1584
Nagra 92 14 1 107
Baniyapur 275 22 25 80 20 10 432
Lahladpur 183 4 52 7 21 267
Garkha 461 16 114 591
Parsa 340 23 68 3 434
Maker 389 28 2 419
Marhaura 461 30 631 12 1134
Amnour 638 62 26 23 9 758
Taraiya 558 36 31 625
Isuapur 162 82 12 7 28 291
Mashrak 397 31 269 97 794
Panapur 162 13 217 55 28 475
Dighwara 69 112 6 187
Dariyapur 75 25 0 254 6 360
Sonpur 121 338 459
TOTAL 6752 87 1775 2926 57 1357 12954

Praptra – 2

Number of Bedakhal Parchadhari

Circle Name Gairmajarua Malik Gairmajarua Aam Adhisesh Bhumi BPPHT Bhumi Krayniti Bhudan Total
Sadar 16 16
Rivilganj 2 5 1 17 25
Manjhi 1 7 8
Ekma 45 15 60
Jalalpur 47 21 68
Nagra 2 2
Baniyapur 9 9
Lahladpur 77 77
Garkha 10 2 12
Parsa 7 7
Maker 5 3 8
Marhaura 15 13 28
Amnour 11 11
Taraiya 5 4 9
Isuapur 6 19 25
Mashrakh 23 2 25
Panapur 19 10 7 3 39
Dighwara 4 4
Dariyapur 9 19 28
Sonpur 4 4
TOTAL 261 0 62 52 0 90 465

Prapatra – 3

Number of Parchadhari given Dakhal

Circle Name Gairmajarua Malik Gairmajarua Aam Adhisesh Bhumi BPPHT Bhumi Krayniti Bhudan Total
Sadar 16 16
Rivilganj 2 5 1 17 25
Manjhi 1 7 8
Ekma 45 15 60
Jalalpur 47 21 68
Nagra 2 2
Baniyapur 9 9
Lahladpur 77 77
Garkha 10 2 12
Parsa 7 7
Maker 5 3 8
Marhaura 15 11 26
Amnour 11 11
Taraiya 5 4 9
Isuapur 18 7 25
Mashrakh 23 23
Panapur 6 26 3 35
Dighwara 4 4
Dariyapur 9 19 28
Sonpur 4 4
TOTAL 254 0 58 69 0 76 457

Consolidated Report of Praptra 1,2 and 3

Name of District Praptra – 1 Praptra – 2 Praptra – 3
Total number of Parchadhari Total number of Bedakhal Parchadhari Numer of Dakhal Given Parchadhari
Saran,Chapra 12954 465 457